Djelatnost

Djelatnost - održavanje cesta

Održavanje cesta izvodi se u skladu s Zakonom o javnim cestama.

CESTE-RIJEKA d.o.o. Rijeka obavljaju radove održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na temelju sklopljenih ugovora s nadležnim upravama za ceste, te na temelju godišnjeg, odnosno mjesečnih planova održavanja.

Vozni park

Redovno održavanje cesta

Redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a obuhvaća sljedeće radove:

 • održavanje kolnika (čišćenje kolnika, čišćenje prometnih površina izvan kolnika, popravci udarnih jama, oštećenje);
 • održavanje bankina;
 • održavanje usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje nestabilnog kamenja i manjeg odrona zemlje koji pokazuju tendenciju odvajanja ili klizanja skidaju se s pokosa kad se pojava uoči);
 • održavanje objekata za odvodnju;
 • održavanje opreme ceste (popravak ograda i smjerokaznih stupića, vertikalnih prometnih znakova i oznaka na kolniku);
 • košnja trave i održavanje zelenila;
 • održavanje objekata (mostova, vijadukta, nadvožnjaka, podvožnjaka; nathodnika, pothodnika, propusta, tunela, galerija i slično);
 • održavanje cesta i objekata u zimskom razdoblju;

Održavanje javne ceste kroz naselje

Dio javne ceste koja prolazi kroz naselje održava se kao sastavni dio te javne ceste osim:

 • sustava odvodnje, ako je dio mjesne kanalizacijske mreže;
 • javne rasvjete;
 • zelenih površina;
 • pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa;
 • biciklističkih i pješačkih staza;
 • tramvajskih, odnosno željezničkih pruga;
 • čišćenje javnih cesta, osim čišćenja snijega;

Slivnici uz javnu cestu u naselju koji nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na kolniku javne ceste održavaju se kao dio te javne ceste.